Tel : (0462) 786 28 00 - 24 33
Customer Support (08) 123 456 789

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11 kapsamında;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- KVKK m.7 çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Kişisel verilere ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi ilgili kişiye tanınan haklara ilişkin olarak veri sorumlusu olan Şirketimize yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak doldurulması, imzalanması ve varsa bilgi ve belgelerin eklenmesi ile;

- İlgili kişi tarafından bizzat başvuru,

- Noter vasıtasıyla şirket adresine (Pınaraltı Mahallesi Pınaraltı Küme Evler No: 2/ Of Trabzon) tebligat,

- Güvenli elektronik imza ile şirketin kayıtlı elektronik posta adresine (gurcay@hs01.kep.tr) gönderme yoluyla tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Şirketimize iletmiş olduğunuz başvurular; en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. Yasal sürenin başlayabilmesi için ilgili kişiler tarafından yapılan talepler yazılı veya Kurul’un belirlediği diğer yöntemlerle, veri sahibinin kimliğini teyit ve tevsik edici belgelerde eklenmek suretiyle veri sorumlusuna iletilmelidir. Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurabilecektir.

Başvuru sahibi tarafından yapılan talepler veri sorumlusu temsilcisi tarafından kabul veya gerekçesi açıklanarak reddedilir ve formda talep edilen şekilde cevap bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde Gürçay tarafından gereği yerine getirilir ve Şirketimizin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Başvurunun Gürçay tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve her durumda başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.


KVKK BAŞVURU FORMU'nu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.