Tel : (0462) 786 28 00 - 24 33
Customer Support (08) 123 456 789

AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Gürçay Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Gürçay veya Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


2. Veri Konusu Kişi Grupları ve İşlenen Veri Kategorileri

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Kimlik : TCKN, Ad soyadı, Vergi dairesi, Vergi numarası

İletişim : Telefon numarası, Adres, Fatura Adresi, E-posta

Müşteri işlem : Müşteri numarası, Kargo takip numarası, Fatura/Alışveriş bilgisi, online ödemede kredi/banka kartı veya hesap bilgileri (saklanmadan bankaya aktarılır)

Pazarlama : Alışveriş bilgileri (açık rıza halinde)

İşlem Güvenliği : IP adresi bilgileri, Çerez ve internet sitesi log bilgileri vb.

Mekân güvenliği : Güvenlik kamerası kayıtları


Ziyaretçi/Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Kimlik : Ad-soyadı

Mekân güvenliği : Güvenlik kamerası kayıtları


Tedarikçi/Tedarikçi Yetkilisi veya Çalışanı

Kimlik : TCKN, Ad soyadı, Doğum yeri ve tarihi, Nüfus cüzdanı örneği

İletişim : Telefon numarası, Adres, E-posta, İkametgâh, İş yeri adresi

Mekân Güvenliği : Güvenlik kamerası kayıtları

Finans : Hesap No, Vergi dairesi ve numarası, Iban


Müstahsil

Kimlik : TCKN, Ad soyadı, Nüfus Cüzdanı üzerinde bulunan bilgiler, imza

İletişim : Telefon numarası, Adres, E-posta, İş yeri adresi

Pazarlama : Çay alım fiyatlarına ilişkin bilgilendirme

Finans : Hesap No, Vergi dairesi ve numarası, IBAN, Çaykur cüzdan ve ruhsat no

Aile/Yakın Bilgisi : Müstahsile vekalet eden kişinin nüfus cüzdanı sureti

Mekân Güvenliği : Güvenlik kamerası kayıtları


Web Sitesi Ziyaretçisi/Talep Şikâyet Sahibi

Kimlik : Ad, Soyadı

İletişim : E-mail, Telefon numarası

İşlem güvenliği : IP adresi bilgileri, İnternet sitesi log kayıtları


3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verilerinizi, bizlere açıklamanıza konu olan talebinize göre;


Mal ve hizmet üretim, alım ve satım işlemlerinin yürütülmesi, Mevzuattan ve sözleşmelerden kaynaklı hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülmesi, Hukuk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi,  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Mesafeli satış işlemlerinin sağlanması, Müşteri memnuniyetinin sağlanması, Pazarlama, reklam, promosyon ve müşteri ilişkileri yönetimi, Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması, Yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Web Sitesi, CCTV ve otomatik veya yazılı ortamlar aracılığıyla işlenecektir.


4. Kişisel Veri Toplamanın Şartları

Gürçay; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu hallerinde kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebilir. Özel nitelikli kişisel veriler, kanunda öngörülen haller dışında ilgili kişinin açık rızası gerekmektedir. 


5. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, grup şirketlerimize, bayilerimize, iş ortakları ve hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;


- Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla hissedar ve iş ortaklarımıza,

- Ticari faaliyetler kapsamında sözleşmenin taraflarca ifası için bankalar, kargo ve transfer şirketlerine, 

- Hukuk ve muhasebe işlerinin yürütülebilmesi için mali müşavir, avukat ve muhasebe yazılım programlarına,

- Şirketimizin kullandığı bilgisayar programlarının, web sitesinin, bulut hizmetinin ve veri tabanlarının oluşturulması, bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla yurtiçinde yerleşik yazılım ve teknoloji şirketlerine,

- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına, aktarılabilmektedir.


6. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Toplanan kişisel verilerinizin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan;


VERİ SAHİBİ

VERİ KATEGORİSİ

SAKLAMA SÜRESİ

Tedarikçi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Müstahsil

Kimlik

İletişim

Finans

Hukuki İlişki Süresince + 10 Yıl

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Kimlik

İletişim

Müşteri İşlem

Pazarlama

10 Yıl

Web Sitesi Ziyaretçisi

İşlem Güvenliği

Mevzuat Hükümleri Saklı Kalmak Üzere 2 Yıl

Web Sitesi Talep / Şikâyet Sahibi

Kimlik

İletişim

10 Yıl

Tüm Kişi Grupları

Fiziksel Mekân Güvenliği

2 AyKişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca imha edilmektedir. 


7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri; Kişisel Verilerin Korunması m.11 kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir; 


- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvurusuna İlişkin Bilgi Formu’ndaki yöntemlerle ve ekli başvuru formunu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun şekilde ücret talep edilebilecektir.


Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin diğer bilgilere; Şirketimizin web sitesindeki Kişisel Verilerin Korunması Bölümü ve kamuya açık VERBİS sistemi üzerinden (https://verbis.kvkk.gov.tr/) ulaşabilirsiniz.